Menu
Koszyk
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego WWW.NOVABUD.COM.PL

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach KonsumentaPostanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NOVABUD.COM.PL

WERSJA DLA KONSUMENTÓW

 

1

Definicje

 

Pojęcia wskazane w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Regulamin – Regulamin sklepu internetowego Novabud.com.pl dla konsumentów;
 • Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy działający pod adresem novabud.com.pl oferujący sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet;
 • Sprzedający – Piotr Wiśniewski , przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR WIŚNIEWSKI NOVABUD  z siedzibą w LEGIONOWIE 05-120  ul. BATOREGO 47 A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5361002075;
 • Kupujący – osoba będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, dokonująca zakupu Towarów w Sklepie Internetowym;
 • Towary – rzeczy ruchome, oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym;
 • Konto kupującego - konto w Sklepie Internetowym utworzone w procesie Rejestracji, utrzymywane i prowadzone dla Kupującego pod unikalną nazwą, obejmujące między innymi dane użytkownika, zabezpieczone loginem i hasłem dostępu, ustalonymi przez Kupującego

 

2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umów sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin jest skierowany do Kupujących będących konsumentami. Regulamin sklepu internetowego obowiązujący osoby inne niż konsumenci jest odrębnym dokumentem, dostępnym pod adresem www.novabud.com.pl
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy jest Sprzedający.

 

3

Rejestracja

 

 1. Kupujący może dokonać rejestracji Konta kupującego w Sklepie Internetowym. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Niezbędnym elementem procedury dokonywania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego Regulaminu, co Kupujący potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed dokonaniem rejestracji. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury rejestracji uniemożliwia zakończenie procedury.
 3. W celu dokonania rejestracji Konta użytkownika wymagane jest podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do dokonania Rejestracji. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie Rejestracji wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta użytkownika. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie prawidłowej aktywacji Konta użytkownika.

 

4

Procedura zamówienia

 

 1. Sprzedający podaje Kupującemu przed zawarciem umowy jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd informacje w języku polskim, wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Towaru. W szczególności Sprzedający podaje Kupującemu rodzaj Towaru, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.
 2. Zamówienie Towarów odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu lub w procedurze zamówienia jako gość.
 3. Wysłanie formularza zamówienia stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedającemu.
 4. Kupujący przed wykonaniem czynności określonej w ust. 3 powyżej, powinien zaakceptować niniejszy Regulamin.
 5. Złożone zamówienie musi zostać potwierdzone przez Kupującego. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub e-mailowo w celu potwierdzenia zamówienia oraz doprecyzowania szczegółów zamawianych Towarów. Termin potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego automatycznie wydłuża się, jeżeli wypada na dni wolne od pracy.
 6. Po wykonaniu czynności w ustępie 3, Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia ustaleń drogą e-mailową.
 7. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane.
 8. Kupujący ma prawo do skorygowania zamówienia do momentu zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego. Stan realizacji zamówienia jest możliwy do uzyskania od Sprzedającego.

 

5

Płatności

 

 1. Ceny Towarów podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedający dopuszcza następujące formy płatności:
  1. gotówką przy odbiorze osobistym;
  2. przelewem przed dostawą towaru;
  3. przesyłka za pobraniem
  4. szybkim przelewem online - transakcje realizowane za pośrednictwem szybkich płatności obsługiwane są przez operatora Autopay S.A. (przelew natychmiastowy, BLIK, karty płatnicze - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic)
 3. W przypadku płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, Sprzedający może zażądać przedpłaty zadatku za pomocą przelewu bankowego. Jeżeli Kupujący nie opłaci pozostałej części należności w terminie 7 dni od daty zakończenia procedury składania zamówienia, Sprzedający ma prawo do zachowania zadatku.
 4. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia w razie braku zapłaty w terminie 7 dni od daty zakończenia procedury składania zamówienia.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest PayPro S.A.
 6. PayPro jest operatorem kart płatniczych
 7. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Sprzedającego.
 8. Numer rachunku bankowego Sprzedającego to
 • mBank 97 1140 2004 0000 3802 7120 2853.
 1. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia , z powodu rezygnacji klienta z zakupu , z przyczyn niezależnych lub winy Sprzedającego. Zwrot płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Sprzedający wystawia faktury VAT na żądanie Kupującego zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym dostarczono Kupującemu Towary.

 

6

Dostawa

 

 1. Kupujący ponosi koszty Dostawy Towaru, chyba że z oferty, promocji, lub indywidualnych uzgodnień ze Sprzedającym wynikają inne ustalenia.
 2. Towar może zostać dostarczony Kupującemu poprzez:
  1. odbiór osobisty z magazynu Sprzedającego;
  2. przesyłką kurierską.
 3. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony w programie przewoźnika. Z chwilą odbioru przesyłki od przewoźnika  na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 4. Jeżeli Kupujący otrzymuje Towar poprzez firmę kurierską, jest on obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności firmy kurierskiej. Konsument ma prawo obejrzeć zewnętrzny stan paczki, oraz sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. Jeśli przy odbiorze paczki Konsument  zauważy, że towar jest uszkodzony, niekompletny powinien zadzwonić do sklepu Novabud  tel 519-063-098 ; 660-701-704 w ciągu godziny od odbioru paczki. W dniu dostawy  w ciągu godziny od odbioru paczki  Konsument powinien  wypełnić protokół szkody na stronie przewoźnika dpd www.dpd.com.pl/protokol  oraz zgłosić na infolinii dpd 22 5775555, że towar został sprawdzony przy kurierze i posiada braki lub szkodę.  Strona dpd z regulaminem  https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/zloz-reklamacje/   www.dpd.com/pl/pl/  Zakładka Moje DPD / Reklamacja / Zgłoś Reklamację 
 5. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w terminie 7 dni od daty udzielenia informacji o dostępności Towaru do odbioru. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki w odbiorze Towaru, Sprzedający może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Sprzedający może również sprzedać rzecz na rachunek Kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin do odebrania Towaru, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe.
 6. Towar dostarczany jest Kupującemu wraz z odpowiednimi elementami wyposażenia Towaru oraz sporządzonymi w języku polskim instrukcjami obsługi, konserwacji i innymi dokumentami wymaganymi przez odrębne przepisy.

 

7

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie internetowym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa, Kupującemu, Konsumentowi  przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od doręczenia towaru.
 2. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie do Sprzedającego oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest doręczany Kupującemu wraz z Umową. Wykorzystanie wzoru nie jest konieczne.
 3. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu, umowa uważana jest za niezawartą, a Kupujący, Konsument  jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niepogorszonym ponad zwykłe użycie.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy:
  1. Towar jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PIOTR WIŚNIEWSKI NOVABUD  z siedzibą w LEGIONOWIE 05-120  ul. BATOREGO 47 A
adres e-mail: novabud@onet.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

8

Reklamacje

 

 1. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne Towarów, polegające na niezgodności Towaru z umową,, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej Towarze w tej samej chwili.
 2. Towar ma wadę fizyczną, w szczególności jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór Towaru;
  3. nie nadaje się do celu określonego przez Kupującego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru;
  4. Towar był w stanie niezupełnym;
  5. Towar nie odpowiada publicznym zapewnieniom producenta Towaru lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenia na Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Spółka zapewnień tych nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły mieć one wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży;
  6. jeżeli zamontowanie lub uruchomienie Towaru było dokonane na podstawie instrukcji otrzymanej przy sprzedaży albo jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność.
 3. Reklamacja złożona przez Kupującego powinna w szczególności zawierać:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres korespondencyjny;
  3. Opis wady Towaru;
  4. Okoliczności w jakich wada się ujawniła;
  5. Oznaczenie żądania.
 4. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji.
 5. W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji Kupującego, odpowiedź powinna zawierać również oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W przypadku zamiaru wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania lub złożeniu oświadczenia o zgodzie na udział, Sprzedający dodatkowo wskazuje organ właściwy dla pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 6. Spory wynikłe z negatywnego rozpatrzenia reklamacji rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne lub polubownie na wniosek Kupującego, w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w przypadku wyrażenia zgody przez Sprzedającego na uczestnictwo w tym postępowaniu lub braku złożenia oświadczenia o niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie tego postępowania.

 

9

Wyłączenia rękojmi

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność towaru z umową (rękojmia- 2 lata).
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu, nie przysługuje Kupującemu, gdy wada Towaru jest nieistotna.
 3. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne Towaru, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Nie ma zastosowania § 8 ust. 2 lit. e) Regulaminu, jeżeli Sprzedający tych zapewnień:
  1. nie znał i oceniając rozsądnie, nie mógł znać;
  2. nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy;
  3. gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 5. Jeżeli sprzedany Towar jest używany, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi przez 2 lata od daty wydania Towaru Kupującemu.

 

10

Gwarancja

 

 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi nie wyłączają możliwości dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji.
 2. Jeżeli została udzielona gwarancja na Towar, procedurę gwarancyjną zawiera karta gwarancyjna.

 

11

Postanowienia końcowe

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Wybór prawa polskiego dla umowy zawartej na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie ogranicza praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znajdujących zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w której nie ma miejsca wybór prawa. Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
 5. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, związanego z umową o prowadzenie Konta, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy w związku z umową o prowadzenie Konta w stosunku do Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NOVABUD.COM.PL

WERSJA DLA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ KONSUMENCI

 

1

Definicje

 

Pojęcia wskazane w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Regulamin – Regulamin sklepu internetowego Novabud.com.pl dla podmiotów innych niż konsumenci;
 • Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy działający pod adresem www.novabud.com.pl oferujący sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet;
 • Sprzedający – Piotr Wiśniewski , przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR WIŚNIEWSKI NOVABUD  z siedzibą w LEGIONOWIE 05-120  ul. BATOREGO 47 A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5361002075;
 • Kupujący – podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, dokonujący zakupu Towarów w Sklepie Internetowym;
 • Towary – rzeczy ruchome, oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym;
 • Konto kupującego - konto w Sklepie Internetowym utworzone w procesie Rejestracji, utrzymywane i prowadzone dla Kupującego pod unikalną nazwą, obejmujące między innymi dane użytkownika, zabezpieczone loginem i hasłem dostępu, ustalonymi przez Kupującego

 

2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umów sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin jest skierowany do Kupujących niebędących konsumentami. Regulamin sklepu internetowego obowiązujący konsumentów jest odrębnym dokumentem, dostępnym pod adresem www.novabud.com.pl
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy jest Sprzedający.

 

3

Rejestracja

 

 1. Kupujący może dokonać rejestracji Konta kupującego w Sklepie Internetowym. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Niezbędnym elementem procedury dokonywania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego Regulaminu, co Kupujący potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed dokonaniem rejestracji. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury rejestracji uniemożliwia zakończenie procedury.
 3. W celu dokonania rejestracji Konta użytkownika wymagane jest podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do dokonania Rejestracji. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie Rejestracji wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta użytkownika. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie prawidłowej aktywacji Konta użytkownika.

 

4

Procedura zamówienia

 

 1. Sprzedający podaje Kupującemu przed zawarciem umowy jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd informacje w języku polskim, wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Towaru. W szczególności Sprzedający podaje Kupującemu rodzaj Towaru, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.
 2. Zamówienie Towarów odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu lub w procedurze zamówienia jako gość.
 3. Wysłanie formularza zamówienia stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedającemu.
 4. Kupujący przed wykonaniem czynności określonej w ust. 3 powyżej, powinien zaakceptować niniejszy Regulamin.
 5. Złożone zamówienie musi zostać potwierdzone przez Kupującego. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub e-mailowo w celu potwierdzenia zamówienia oraz doprecyzowania szczegółów zamawianych Towarów. Termin potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego automatycznie wydłuża się, jeżeli wypada na dni wolne od pracy.
 6. Po wykonaniu czynności w ustępie 3, Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia ustaleń drogą e-mailową.
 7. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane.
 8. Kupujący ma prawo do skorygowania zamówienia do momentu zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego. Stan realizacji zamówienia jest możliwy do uzyskania od Sprzedającego.

 

5

Płatności

 1. Ceny Towarów podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedający dopuszcza następujące formy płatności:
 3. gotówką przy odbiorze osobistym;
 4. przelewem przed dostawą towaru;
 5. przesyłka za pobraniem
 6. szybkim przelewem online - transakcje realizowane za pośrednictwem szybkich płatności obsługiwane są przez operatora Autopay S.A. (przelew natychmiastowy, BLIK, karty płatnicze - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic)
 7. W przypadku płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, Sprzedający może zażądać przedpłaty zadatku za pomocą przelewu bankowego. Jeżeli Kupujący nie opłaci pozostałej części należności w terminie 7 dni od daty zakończenia procedury składania zamówienia, Sprzedający ma prawo do zachowania zadatku.
 8. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia w razie braku zapłaty w terminie 7 dni od daty zakończenia procedury składania zamówienia.
 9. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Sprzedającego.
 10. Numer rachunku bankowego Sprzedającego to
 11. mBank 97 1140 2004 0000 3802 7120 2853.
 12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych lub z winy Sprzedającego, wszelkie wpłacone przez Kupującego kwoty zostaną zwrócone niezwłocznie na jego konto.

 

6

Dostawa

 

 1. Kupujący ponosi koszty Dostawy Towaru, chyba że z oferty, promocji, lub indywidualnych uzgodnień ze Sprzedającym wynikają inne ustalenia.
 2. Towar może zostać dostarczony Kupującemu poprzez:
  1. odbiór osobisty z magazynu Sprzedającego;
  2. przesyłką kurierską.
 3. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 4. Jeżeli Kupujący otrzymuje Towar poprzez firmę kurierską, jest on obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności firmy kurierskiej. Kupujący ma prawo obejrzeć zewnętrzny stan paczki, oraz sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. Jeśli przy odbiorze paczki Kupujący zauważy, że towar jest uszkodzony, niekompletny powinien zadzwonić do sklepu Novabud  tel 519-063-098 ; 660-701-704 w ciągu godziny od odbioru paczki. W dniu dostawy w ciągu godziny od odbioru paczki  Kupujący powinien  wypełnić protokół szkody na stronie przewoźnika dpd www.dpd.com.pl/protokol  oraz zgłosić na infolinii dpd 22 5775555, że towar został sprawdzony przy kurierze i posiada braki lub szkodę.  Strona dpd z regulaminem  https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/zloz-reklamacje/   www.dpd.com/pl/pl/  Zakładka Moje DPD / Reklamacja / Zgłoś Reklamację 
 5. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w terminie 7 dni od daty udzielenia informacji o dostępności Towaru do odbioru. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki w odbiorze Towaru, Sprzedający może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Sprzedający może również sprzedać rzecz na rachunek Kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin do odebrania Towaru, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe.
 6. Towar dostarczany jest Kupującemu wraz z odpowiednimi elementami wyposażenia Towaru oraz sporządzonymi w języku polskim instrukcjami obsługi, konserwacji i innymi dokumentami wymaganymi przez odrębne przepisy.

 

 

 

7

Wyłączenie rękojmi

 

 1. Sprzedający nie odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów w rozumieniu art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 2. Wady fizyczne mogą zostać usunięte w razie udzielenia gwarancji na Towary. Procedurę gwarancyjną zawiera karta gwarancyjna dołączana do Towaru.

 

8

Postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie. Zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą zmiany Regulaminu.
 3. Sprzedający ma prawo do zmiany cen i ilości Towarów oraz przeprowadzenia dowolnych akcji promocyjnych w Sklepie internetowym.
 4. Sprzedający wyjaśnia przepisy niniejszego Regulaminu na wniosek Kupującego.

Wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć z wykonywania umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez właściwe miejscowo sądy powszechne.

Zaloguj przez Google
lub
Zaloguj przez Google
lub
Dbamy o Twoją prywatność
Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają nam dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować wykorzystanie przez nas wszystkich tych plików i przejść do sklepu lub dostosować użycie plików do swoich preferencji, wybierając opcję "Dostosuj zgody".

Więcej o plikach cookies przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

Zaakceptuj tylko niezbędne Dostosuj zgody Zaakceptuj wszystkie
Ustawienia plików cookies
W tym miejscu możesz określić swoje preferencje w zakresie wykorzystywania przez nas plików cookies.
Te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć.
Te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony.
Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.
Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep. Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Home.
Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.
Anuluj Zapisz ustawienia