Menu
Koszyk

PROMOCJA Franke BXX

  • dodano: 10-07-2024

Przejdź do wpisu

Zlewy Franke BXX w promocji 

Baterie Franke w promocji

Zestaw 3 noży Franke Box Center BWX 112.0545.792

„Planujesz remont swojej kuchni? Polujesz na promocję? Promocja FRANKE jest naprawdę „ostra”!

Skorzystaj z „Ostrej promocji" i przy zakupie komory stalowej z linii BXX oraz dowolnej baterii kuchennej z oferty Franke, zamów zestaw trzech wygodnych noży z czarnymi ostrzami i uchwytami w cenie 1 zł.

Promocja potrwa od 10 lipca do końca br. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie (link Promocja zestaw noży za 1 zł | Franke / link w BIO).

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „OSTRA PROMOCJA”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej „Ostra promocja” (dalej: „Akcja promocyjna”), której
warunki określa niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) jest Franke Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Sękocinie Nowym (05-090), przy ul. Franke 1, wpisanego do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS
0000132692, posiadającą NIP: 5220101266 (dalej: „Franke Polska” lub „Organizator”).
1.2. Akcja Promocyjna organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy Regulamin
i prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach internetowych
i stacjonarnych.
1.3. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tj. Dz.U.2023.227 t.j. z dnia 2023.02.02).
1.4. Akcja promocyjna trwać będzie od 10 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania
zapasów.
1.5. W sklepach internetowych akcja promocyjna obowiązuje od 10 lipca 2024 roku od godziny 00:00
do 31 grudnia 2024 roku do godziny 23:59 – decyduje data i godzina wpłynięcia zamówienia na
serwer sklepu internetowego.
1.6. Akcją promocyjną objęte są zestawy składające się ze zlewozmywaka oraz dowolnej baterii
z oferty Franke Polska (dalej: „Produkty promocyjne”). Akcją promocyjną objęte są
zlewozmywaki z linii BXX o numerach katalogowych: 127.0370.188, 127.0369.916,
127.0453.655, 127.0453.658, 127.0453.660, 127.0453.654, 127.0369.295, 127.0453.656,
127.0453.653 oraz zestaw noży kuchennych o numerze katalogowym 112.0545.792.
1.7. Akcja promocyjna polega na umożliwieniu zakupu noży o wartości 449 PLN za kwotę brutto
1 PLN o numerze katalogowym 112.0545.792, przy zakupie zestawu składającego się ze
zlewozmywaka wymienionego w pkt 1.6 oraz dowolnej baterii z oferty marki Franke.
1.8. Organizator wskazuje, że zestaw noży będący przedmiotem Akcji promocyjnej nie spełnia definicji
broni białej zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j.
Dz. U. z 2024 r. poz. 485).
1.9. Akcja promocyjna ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy w okresie trwania akcji
promocyjnej zakupią w sklepach stacjonarnych i internetowych Produkty promocyjne.
1.10. Informacje na temat Akcji promocyjnej udostępniane będą poprzez materiały informacyjne
umieszczone w sklepach oraz na www.franke.pl
1.11. Udział w Akcji promocyjnej jest całkowicie dobrowolny.

§ 2

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

2.1. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla nabywców Produktów promocyjnych Franke Polska,
którzy w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej dokonają ich zakupu w sklepach
stacjonarnych lub internetowych jako konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1025 z późn. zm.) (dalej: „Uczestnicy Akcji
promocyjnej”).
2.2. Uczestnikiem Akcji promocyjnej mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające
pełną zdolnością do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobności
prawnej.

2

2.3. Uczestnicy Akcji promocyjnej mogą wielokrotnie brać w niej udział, w okresie jej obowiązywania,
po każdorazowym i ponownym spełnieniu warunków wyrażonych w tym Regulaminie.
2.4. Akcja promocyjna opiera się na umożliwieniu zakupu zestawu noży o wartości katalogowej 449
PLN za kwotę 1 PLN o numerze katalogowym 112.0545.792, aż do wyczerpania zapasów (pkt 1.4
Regulaminu) przy zachowaniu warunków niniejszego Regulaminu.
2.5. Zestaw noży przekazywany jest Uczestnikowi Akcji promocyjnej bezpośrednio przy wydaniu
Produktów promocyjnych, natomiast w przypadku dokonania zakupów w sklepie internetowym –
dodawane są do przesyłki.
2.6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami na produkty marki Franke. Produkt
promocyjny o danym numerze seryjnym może wziąć udział wyłącznie w jednej akcji promocyjnej
dotyczącej produktów marki Franke.

§ 3

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W AKCJI PROMOCYJNEJ

3.1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane w terminie 30 dni od dnia zdarzenia
dającego podstawę do zgłoszenia reklamacji.
3.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji promocyjnej w ich
indywidualnej sprawie. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika Akcji
promocyjnej, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje
data nadania listu poleconego lub data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji
elektronicznej, w taki sposób, aby Organizator mógł zapoznać się z jego treścią.
3.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi.
3.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji
Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie
14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
3.5. Wniesienie przez Uczestnika reklamacji lub nieuznanie reklamacji nie wpływa na uprawnienie
Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.franke.pl.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i warunków Akcji promocyjnej
w trakcie jej trwania, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Akcji promocyjnej. Zmieniona treść Regulaminu będzie dostępna na stronie
internetowej www.franke.pl oraz w siedzibie organizatora. Regulamin wchodzi w życie z chwilą
jego ogłoszenia na stronie internetowej www.franke.pl.
4.3. Warunki gwarancji nieujęte w Regulaminie, znajdują na stronie www.franke.pl
4.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

Zaloguj przez Google
lub
Zaloguj przez Google
lub
Dbamy o Twoją prywatność
Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają nam dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować wykorzystanie przez nas wszystkich tych plików i przejść do sklepu lub dostosować użycie plików do swoich preferencji, wybierając opcję "Dostosuj zgody".

Więcej o plikach cookies przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

Zaakceptuj tylko niezbędne Dostosuj zgody Zaakceptuj wszystkie
Ustawienia plików cookies
W tym miejscu możesz określić swoje preferencje w zakresie wykorzystywania przez nas plików cookies.
Te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć.
Te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony.
Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.
Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep. Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Home.
Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.
Anuluj Zapisz ustawienia